سیب فارسی

داستان سیبی که هر روز به زمین می خورد...

از طرف یک مهندس نرم افزار