سیب فارسی

شب و روزنوشته های من | داستان سیبی که هر روز به زمین می خورد!

نقل قول ها(2) – Quotes

18 ژانویه 16

 

I have found that if you love life, life will love you back.

یه رازی رو پیدا کرم! اگر عاشق زندگی باشی، زندگی هم عاشقت می شه(زندگی اون عشقو بهت برمیگردونه)!

Arthur Rubinstein