سیب فارسی

شب و روزنوشته های من | داستان سیبی که هر روز به زمین می خورد!

نقل قول ها(8) – Quotes

30 ژانویه 16

 

Asking questions dosent mean you dont know your job, asking questions means you want to improve the quality  of your work.

پرسیدن سوال به این معنی نیست که شما کارتون رو بلد نیستید و نمی شناسید، پرسیدن سوال بدین معنی اتس که شما م یخواهید کیفیت کارتون را بالاتر ببرید.

Robert Allen

نقل قول ها(7) – Quotes

30 ژانویه 16

 

You cant calm the storm…

so stop trying.

what you can do is calm yourself.

the storm will pass.

آرام کردن طوفان کار من و شما نیست…

بیخود تلاش نکنید.

آنچه که می شه انجام داد آرام نگه داشتن خودمان است…

طوفان هم خواهد گذشت!

timber hawkeye

نقل قول ها(5) – Quotes

21 ژانویه 16

 

We choose our joys and sorrows long before we experience them.

ما شادی ها و غم هایمان را انتخاب می کنیم، مدت ها قبل از اینکه آنها را تجربه کرده باشیم.

جبران خلیل جبران

نقل قول ها(4) – Quotes

20 ژانویه 16

 

You never know what’s around the corner. It could be everything. Or it could be nothing. You keep putting one foot in front of the other, and then one day you look back and you’ve climbed a mountain.

شما هرگز نمی دونید که در اطرافتون چه چیزهایی انتظارتون رو می کشه. این می تونه هر چیزی باشه، یا اصلا هیچی نباشه. شما یک قدم به جلوتر بردارید، روزی فرامی رسد که به عقب نگاه می کنید و با منظره کوهی که فتح کرده اید مواجه می شید!

Tom Hiddleston

نقل قول ها(3) – Quotes

19 ژانویه 16

 

You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time, but you cannot fool all the people all the time.

شما می تونید همه ی مردم رو بعضی وقت ها گول بزنید، و حتی می تونید بعضی از مردم رو همیشه گول بزنید، ولی نمیشه همه ی مردم رو برای همیشه فریب داد!

Abraham Lincoln