سیب فارسی

شب و روزنوشته های من | داستان سیبی که هر روز به زمین می خورد!

نقل قول ها(8) – Quotes

30 ژانویه 16

 

Asking questions dosent mean you dont know your job, asking questions means you want to improve the quality  of your work.

پرسیدن سوال به این معنی نیست که شما کارتون رو بلد نیستید و نمی شناسید، پرسیدن سوال بدین معنی اتس که شما م یخواهید کیفیت کارتون را بالاتر ببرید.

Robert Allen

نقل قول ها(7) – Quotes

30 ژانویه 16

 

You cant calm the storm…

so stop trying.

what you can do is calm yourself.

the storm will pass.

آرام کردن طوفان کار من و شما نیست…

بیخود تلاش نکنید.

آنچه که می شه انجام داد آرام نگه داشتن خودمان است…

طوفان هم خواهد گذشت!

timber hawkeye

نقل قول ها(2) – Quotes

18 ژانویه 16

 

I have found that if you love life, life will love you back.

یه رازی رو پیدا کرم! اگر عاشق زندگی باشی، زندگی هم عاشقت می شه(زندگی اون عشقو بهت برمیگردونه)!

Arthur Rubinstein

نقل قول ها(1) – Quotes

15 ژانویه 16

 

For the past 33 years, I have looked in the mirror every morning and asked myself: ‘If today were the last day of my life, would I want to do what I am about to do today?’ And whenever the answer has been ‘No’ for too many days in a row, I know I need to change something.

در 33 سال گذشته، هر صبح به آینه نگاه گردم و از خودم پرسیدم: اگر امروز آخرین روز زندگیم باشه، آیا باز هم همون کارهایی که امروز می خواستم انجام بدمرو انجام می دهم؟ و هر وقت جواب نه بود من می فهمیدم نیازه که بعضی چیزا ها باید تغییر کنه.

استیو جابز