سیب فارسی

شب و روزنوشته های من | داستان سیبی که هر روز به زمین می خورد!
اصول طراحی: مقدمه ای بر microservics و enterprise service bus (مقدمه یک)
27 مارس 19

استفاده از design principle ها هم حدودی داره که باید رعایت بشه و نباید در استفاده از آن افراط و تفریط بشه. سه تا از اونها DRY , YAGNI , KISS هست. یه تعریف کلی از هرکدوم پایین تر اورده شده. توی پست های بعدی چند تا از مصداق های افراط و تفریط توی هرکدوم رو خصوصا در بحث esb ها و دیدگاه سرویس گرایی خواهم نوشت‌.

KISS
“Keep It Simple, Stupid”
The simpler your code is, the simpler it will be to maintain it in the future.

YAGNI
“You Aren’t Gonna Need It” – Sometimes, as developers, we try to think way ahead, into the future of the project, coding some extra features “just in case we need them” or thinking“we will eventually need them”. Just one word: Wrong! You didn’t need it, you don’t need it and in most of the cases… “You Aren’t Gonna Need It”.

DRY
“Don’t Repeat Yourself” – How many times do you see that there are similar codes in different parts of a system? The DRY principle, formulated by Andrew Hunt and David Thomas in their book The Pragmatic Programmer, states that “every piece of knowledge must have a single, unambiguous, authoritative representation within a system.” In other words, you must try to maintain the behavior of a functionality of the system in a single piece of code.

#esb #designprinciples #soa #microservices

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *